Relatie therapie

Samen verder!


Therapeutische begeleiding stimuleert mensen om zich te ontwikkelen of nieuwe wegen in te slaan. U wilt stilstaan bij situaties op het werk en/of thuis, of u wilt ondersteuning bij het aangaan van een nieuwe uitdaging.
Veel mensen kiezen hiervoor omdat ze verder willen komen in hun leven. Anderen vinden in een persoonlijke crisis hun motivatie om in beweging te komen, of krijgen vanuit hun omgeving de signalen dat het tijd is voor verandering. Door de resultaat- en oplossingsgerichte vorm van begeleiding verwerft u inzicht hoe situaties door u worden ervaren en benaderd. Dit kan u ondersteunen in uw veranderproces.Individuele begeleiding


De psycholoog van PsychologenPraktijk Tolakker biedt ondersteuning bij vraagstukken in uiteenlopende situaties op uw werk of in uw persoonlijke leefomgeving, al dan niet gepaard gaand met lichamelijke klachten. Een reden voor het starten van een traject kunnen bijzondere omstandigheden zijn, ziekte of verandering in uw levenssituatie.
Als het goed gaat met u heeft dat effect op uw omgeving. Als het goed gaat met uw collega’s, heeft dat effect op u. Een bedrijfscultuur heeft grote invloed op de betrokkenheid bij ons werk, individuele productiviteit, het personeelsverloop, het ziekteverzuim en uiteindelijk op de bedrijfsresultaten. Om sfeer en motivatie goed te houden, is het van belang dat iedereen zich goed voelt en zich blijft ontwikkelen. Ondersteunend daarbij is het als we anderen en met name onszelf beter begrijpen.Relatietherapie


Als uw relatie u niet brengt wat u ervan wilt of verwacht, heeft dat allerlei neveneffecten voor u en uw partner. Dit kan aanleiding voor u zijn om begeleiding te zoeken. Dat kunt u ieder voor uzelf, maar ook samen doen. De psycholoog helpt u onderzoeken hoe uw belevingswereld een rol speelt in uw relatie. U krijgt inzicht in uw eigen (gedrags)patronen en overtuigingen. Meestal zijn die ook aanwezig in andere (werk)relaties en spelen ze binnen uw partnerrelatie vooral een rol door hun sterkere emotionele lading.
Vervolgens kunt u met uw behandelaar kijken op welke punten u uitdagingen hebt liggen, een plan maken om anders met dingen om te gaan die voor u (beiden) belangrijk zijn en werken aan uw communicatieve vaardigheden. Gaat u samen met uw partner naar een behandelaar, dan zal deze u vooral helpen uitzoeken welk stuk van ieder persoonlijk is en welke hobbels echt in de relatie zitten. In relatietherapie wordt speciaal aandacht besteed aan communicatie, aan patronen herkennen en doorbreken en aan conflicthantering. Relatietherapie is praktisch, het resultaat is meteen voelbaar in de sessies en het geeft weer hoop voor de toekomst.
 


Aandacht voor communicatie


Verschillen tussen mensen worden duidelijk doordat zij communiceren. Communiceren betekent letterlijk: de overdracht van informatie van de een (de zender) naar de ander (de ontvanger) en vice versa. Die overdracht vindt verbaal en non-verbaal plaats. Verbaal wil zeggen: door middel van woorden. Non verbaal: er wordt gebruik gemaakt van gezichtsuitdrukkingen, lichaamshoudingen, de toon waarop iets wordt gezegd. Die overdracht voltrekt zich niet altijd vlekkeloos. Boodschappen komen dan niet bij de ander over zoals ze bedoeld zijn. Je zou kunnen zeggen dat de zender en de ontvanger tijdens de communicatie last hebben van storing op de ‘lijn’. Dat is lastig want communicatie is de draagbalk van elke relatie, van je contact met anderen in de privé- en werksituatie.

Als partners besluiten samen te leven, blijkt vaak dat hun verwachtingen over die nieuwe situatie niet realistisch worden ingeschat. Gevolg van allerlei verschillen tussen de partners kan zijn dat ieder min of meer zijn eigen weg gaat of dat onoverbrugbare conflictsituaties ontstaan. Persoonlijkheidskenmerken, motivatie en verwachtingen zijn zulke verschillen. De ander blijkt minder gemakkelijk te beïnvloeden dan aanvankelijk gedacht. De prettige en minder prettige interactieprocessen tussen twee mensen komen dus niet uit de lucht vallen, ze worden voortgebracht door een combinatie van de gedachten en het gedrag van elk van de partners. Hierdoor blijft een relatie voortdurend in ‘beweging’. In die ‘beweging’ zijn na verloop van tijd bepaalde patronen te herkennen. Zulke patronen kunnen in de relatie een positieve of negatieve sfeer veroorzaken. Overigens gelden deze processen op termijn voor elke relatie (privé en zakelijk).

 


Procedure


In het eerste gesprek wordt bepaald welk vraagstuk of doel centraal zal komen staan in het traject. Op basis hiervan kan een indicatie gegeven worden van de duur en intensiteit van de begeleiding. Dit dient als uitgangspunt, waarbij in overweging moet worden genomen dat zich altijd nieuwe vraagstukken aan kunnen dienen in de loop van het traject.

De psycholoog werkt vanuit een brede taakopvatting, waarbinnen alle aspecten van uw leven aan bod mogen komen. U geeft zelf aan waaraan u wilt werken, doch de psycholoog neemt ook een eigen verantwoordelijkheid en zal op grond van haar professionaliteit wijzen op belangrijke obstakels of problemen. Zij biedt een actief luisterend oor, waardoor u uw problemen op een rij kunt krijgen, uw doelen weer helder voor ogen hebt. De psycholoog vraagt door om tot de kern te komen en schept helderheid door u te ondersteunen het kluwen van uw ervaringen, gedachten en wensen te ontwarren.
Psychologische testen kunnen handvatten bieden en vandaar ingezet worden in het proces.Individuele therapie


Voor individuele therapie zijn in de regel 6 tot 10 sessies van anderhalf uur nodig om een bepaalde situatie of probleem te analyseren en uit te werken, het kluwen te ontwarren, opdrachten uit te voeren en de gestelde doelen te bereiken. In veel gevallen ontstaat een contact (van enkele maanden), waarin in eerste instantie wekelijks of twee-wekelijks en later maandelijks gesprekken plaatsvinden. Vaak wordt na afronding van het traject een (half)jaarlijkse afspraak gemaakt om met u te kijken of u nog op het door u gekozen pad bent. Ook tussentijdse afspraken voor klankbordgesprekken zijn mogelijk.Relatietherapie


Bij relatietherapie is het eerste gesprek, waarin de doelstelling van de begeleiding wordt vastgesteld, meestal een gezamenlijk gesprek. Naast verdere gezamenlijke gesprekken, kunnen ook individuele sessies plaatsvinden. Situaties die problemen opleveren worden besproken en de psycholoog zoekt samen met u naar manieren om met de problemen om te gaan. U wordt zich bewust van onderlinge reacties op elkaar en begrijpt welke invloed u op de ander heeft. In elke sessie krijgt u een aantal praktische opdrachten mee voor thuis. Het is dan ook van belang dat u beiden gemotiveerd bent. In de begeleiding zal u inzicht worden geboden in communicatieprocessen en –regels. Door dat inzicht en naleven van communicatieregels bent u in staat misverstanden die het gevolg zijn van een gestoorde communicatie te voorkomen. De tijdsduur van het traject is onder meer afhankelijk van de beginsituatie. Gemiddeld zijn er ongeveer 5 sessies van anderhalf à twee uur mee gemoeid. Deze vinden meestal binnen 3 maanden plaats.