Basis GGZ

Klachten? Kom in beweging!


Wij kunnen u helpen als u last heeft van:
angsten *
depressie *
persoonlijkheidsproblemen *
'vage' lichamelijke klachten (zoals hoofdpijn, maagpijn) *
dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen *
seksuele problemen *
overspannenheid, 'burnout'
werk- en studieproblemen, werkloosheid
verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
relatieproblemen
opvoedingsvragen
problemen bij het ouder worden
conflictsituaties

* komt in de meeste gevallen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

 

Wat is Basis GGZ?


Voorheen werd dit eerstelijnspsychologie genoemd. De Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GB GGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin zoveel mogelijk kortdurend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal ‘tools’ die speciaal voor de GB GGZ ontwikkeld zijn.

Door de veranderingen in de vergoedingen wordt gesproken over ‘stoornissen’ in plaats van ‘problemen’. Is er sprake van een stoornis dan is het in de meeste gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje vergoedingen. U kunt nog steeds voor uiteenlopende problemen bij ons terecht, het maakt echter dat gesprekken niet altijd vergoed worden.

Bij PsychologenPraktijk Tolakker willen we samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aanpakken. Gemiddeld 5 tot 12 gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als u er vroeg bij bent, kunt u toename van de problemen voorkomen en de behandelduur kort houden!Procedure


Globaal gezien verloopt deze als volgt:

Aanmelding
Als u ons opbelt nemen we met u een aantal vragen door om te kunnen bepalen of u bij ons aan het goede adres bent en u krijgt van ons de nodige informatie . Om mogelijk in aanmerking te komen voor vergoeding is verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Als u besluit zich bij ons aan te melden dan kunt u uw gegevens invullen op het aanmeldingsformulier volwassenen .

Intake
In het eerste gesprek bespreken we met u de aanmeldingsklacht, de hulpvraag, uw huidige omstandigheden en in grote lijnen uw levensloop. Wij vragen u het formulier met persoonlijke gegevens in te sturen met het aanmeldingsformulier of ingevuld mee te brengen. In de meeste gevallen vragen wij u na het intakegesprek een aantal vragenlijsten in te vullen. In het tweede gesprek gaan we in op een mogelijke hypothese rondom uw aanmeldingsklacht. Deze hypothese wordt gevormd op basis van het intakegesprek en, in de meeste gevallen, een aantal door u ingevulde vragenlijsten. Samen kijken we verder naar de aanpak van de behandeling en formuleren een behandelplan. Op grond van de diagnose wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden voor vergoeding. Voor een gesprek wordt 45 minuten uitgetrokken.

Behandeling
Kortdurend en klachtgericht is het uitgangspunt. We streven naar gemiddeld 5 tot 12 gesprekken met oog voor het verleden maar gericht op het functioneren in het hier en nu. Hierbij wordt gebruik gemaakt van psychologische interventies die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en die passen bij uw diagnose en behandelplan.

Afronding
De tijd tussen de laatste gesprekken is vaak wat langer, zodat er voldoende nazorg is. Tevens wordt, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, de huisarts schriftelijk op de hoogte gebracht van het verloop van de behandeling.

Niet tevreden over onze diensten?
Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt. Wij kunnen dan proberen om met u tot een oplossing te komen. Mocht u over ons beroepsmatig handelen ontevreden blijven, dan kunt u contact opnemen met de NVGzP (voor Tanja van Os) of het NIP (voor Carin van Geel). Voor contactgegevens: zie "Nuttige informatie".

Wachtlijstgegevens
Momenteel is er geen sprake van een wachtlijst. De meest recente gegevens over onze wachtlijst vindt u op onze Facebook pagina. We doen ons uiterste best zo snel mogelijk na aanmelding een eerste afspraak voor u in te plannen.
Na het eerste contact, telefonisch of via e-mail, krijgt u informatie en formulieren toegezonden; dit is een voorlopige aanmelding. Indien u, na het lezen van de informatie, het aanmeldingsformulier ingevuld aan ons retourneert, wordt uw inschrijving definitief. Het is fijn als u ook de vragenlijst persoonlijke gegevens ingevuld meestuurt. Op deze manier proberen we de lijst met aanmeldingen up to date te houden en zo kort mogelijk. Mocht u na een definitieve bevestiging in een later stadium toch besluiten geen gebruik te willen maken van onze dienstverlening dan vragen we u dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten!

 

Privacy


De zorgverzekeraar wil dat zorgaanbieders steeds meer informatie over u administreren, waartoe zij toegang willen hebben, o.a. uw diagnose. U mag tegen het kenbaar maken van uw diagnose bezwaar maken. Persoonlijk zijn wij van mening dat het doorgeven van uw diagnose een aantasting is van uw privacy. De wettelijke regels hierover hebben als uitgangspunt: “Alleen medewerkers die daadwerkelijk een behandelrelatie hebben met de patiënt, mogen toegang hebben tot de patiëntgegevens, of indien toegang nodig is voor de afwikkeling van de behandeling”.

Onder "Nuttige info" vindt u bij Downloads een formulier wat u kunt downloaden, printen en invullen. U kunt daarmee aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van privacy-gevoelige informatie. Dit wordt door ons opgenomen in uw dossier.

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben wij beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden. Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een andere psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

Het dossier
In uw dossier noteren wij uw gegevens en voor zover nodig die van uw gezin. Wanneer u niet meer bij ons komt, sluiten wij het dossier af. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit 20 jaar te bewaren en het daarna te vernietigen. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet u dat schriftelijk kenbaar maken.

Recht op inzage
In de wet is bepaald dat de cliënt recht heeft op (elektronische) inzage in zijn dossier, gedeelten van dat dossier en/of gegevens uit dat dossier. De psycholoog heeft de verantwoordelijkheid om bepaalde gedeelten van het dossier van inzage af te schermen, zoals bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot een ander dan een cliënt of andere leden van het cliëntsysteem. De persoonlijke werkaantekeningen van de psycholoog vallen niet onder het inzagerecht.  

Audio- en video-opnames
Mogelijk vragen wij u toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames ten behoeve van het zicht op de behandeling en, in het kader van kwaliteitsbewaking, op het eigen functioneren van de behandelaar. Tevens kan u gevraagd worden of een psycholoog in opleiding, in verband met diens scholing, aanwezig mag zijn bij de gesprekken.

Uw toestemming
Op het antwoordformulier verklaart u geïnformeerd te zijn over bovenstaande zaken en geeft u aan of u al dan niet toestemming geeft voor het informeren van uw huisarts.