Praktijk Bavel

Dichtbij en vertrouwd!


Ben je liever binnen in gesprek? Dat kan  natuurlijk nog steeds op de praktijk in Bavel. Individueel of samen, ondersteunen we je om te komen tot positieve veranderingen. Het ervaren van de wijsheid en kracht die in je zit.

Onze praktijkruimte is al sinds de opening van het gebouw in 2006 gevestigd in Gezonheidscentrum Tolakker in Bavel, waar professionals van verschillende disciplines hun praktijk houden. Je vindt ons op de eerste verdieping aan de voorkant van het gebouw. We hebben daar een wachtruimte op een rustige plek. 

Wij kunnen u helpen als u last heeft van:
overspannenheid, 'burnout'
verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
'vage' lichamelijke klachten (zoals hoofdpijn, maagpijn)
relatieproblemen
werk- en studieproblemen, werkloosheid
dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
seksuele problemen
angsten
depressie
opvoedingsvragen
problemen bij het ouder worden
conflictsituaties

Therapeutische begeleiding stimuleert mensen om zich te ontwikkelen of nieuwe wegen in te slaan. Je wilt stilstaan bij situaties op het werk en/of thuis, of je wilt ondersteuning bij het aangaan van een nieuwe uitdaging.
Veel mensen kiezen hiervoor omdat ze verder willen komen in hun leven. Anderen vinden in een persoonlijke crisis hun motivatie om in beweging te komen, of krijgen vanuit hun omgeving de signalen dat het tijd is voor verandering. Door de resultaat- en oplossingsgerichte vorm van begeleiding verwerf je inzicht hoe situaties door je worden ervaren en benaderd. Dit kan je ondersteunen in je veranderproces.

Actueel

Het Covid-19 virus dwingt ons nu om ons aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid, dit geldt uiteraard ook voor PsychologenPraktijk Tolakker. Hierbij proberen we u zo goed mogelijk te informeren over onze maatregelen die we treffen voor uw en onze gezondheid. Onze maatregelen sluiten aan op de "GGZ en Corona richtlijn" en zijn steeds afhankelijk van de ontwikkelingen daarin. Dat betekent dat het nog steeds de voorkeur heeft de afspraken zoveel mogelijk via beeldbellen te laten verlopen. Uiteraard geldt dit zeker als er van uw of onze kant sprake is van ziekteverschijnselen, hoe miniem ook. Mocht beeldbellen voor u niet wenselijk zijn en heeft u behoefte aan een afspraak in de praktijkruimte in Bavel, dan vragen we u om het volgende in acht te nemen:

Een afspraak kan alleen plaatsvinden in de praktijk als zowel u zelf en uw huisgenoten als ook de behandelaar niet een van de volgende klachten heeft:
- neusverkoudheid
- loopneus
- niezen
- keelpijn
- lichte hoest
- verhoging of koorts
- benauwdheidsklachten
Wanneer u of een van uw huisgenoten een van bovenstaande klachten heeft, kunt u de afspraak tot het laatste moment wijzigen naar een beeldbelgesprek. Neemt u vooral contact op.

Verder hanteren wij de volgende veiligheidsmaatregelen:
* Kom pas binnen in de wachtruimte op de afgesproken tijd, neem uw jas niet mee het gebouw in en als u toch een jas bij u moet hebben, hang deze dan over de stoel waarop u zit.
* Maak svp gebruik van de mogelijkheid om bij binnenkomst in het gezondheidscentrum uw handen te ontsmetten.
* Maak bij voorkeur geen gebruik van de toiletvoorzieningen in het gezondheidscentrum.
* Schud geen handen en houd rekening met een afstand van minimaal 1,5 meter.
* Verzoek tot het dragen van een mondkapje in de algemene ruimte. 

Om te voorkomen dat u en een volgende cliënt elkaar in de wachtruimte treffen waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is én om onszelf de mogelijkheid te geven de stoelen en oppervlakken weer te reinigen, zullen we ons strikt moeten houden aan de 45 minuten per afspraak.

Individuele begeleiding

De psycholoog van PsychologenPraktijk Tolakker biedt ondersteuning bij vraagstukken in uiteenlopende situaties op je werk of in je persoonlijke leefomgeving, al dan niet gepaard gaand met lichamelijke klachten. Een reden voor het starten van een traject kunnen bijzondere omstandigheden zijn, ziekte of verandering in je levenssituatie.
Als het goed gaat met je heeft dat effect op je omgeving. Als het goed gaat met je collega’s, heeft dat effect op jou. Een bedrijfscultuur heeft grote invloed op de betrokkenheid bij ons werk, individuele productiviteit, het personeelsverloop, het ziekteverzuim en uiteindelijk op de bedrijfsresultaten. Om sfeer en motivatie goed te houden, is het van belang dat iedereen zich goed voelt en zich blijft ontwikkelen. Ondersteunend daarbij is het als we anderen en met name onszelf beter begrijpen.

Relatietherapie

Als je relatie u niet brengt wat je ervan wilt of verwacht, heeft dat allerlei neveneffecten voor jezelf en je partner. Dit kan aanleiding zijn om begeleiding te zoeken. Dat kan je ieder voor jezelf, maar ook samen doen. De psycholoog helpt je onderzoeken hoe je belevingswereld een rol speelt in je relatie. Je krijgt inzicht in je eigen (gedrags)patronen en overtuigingen. Meestal zijn die ook aanwezig in andere (werk)relaties en spelen ze binnen je partnerrelatie vooral een rol door hun sterkere emotionele lading.
Vervolgens kan je met je behandelaar kijken op welke punten je uitdagingen hebt liggen, een plan maken om anders met dingen om te gaan die voor je (jullie beiden) belangrijk zijn en werken aan je communicatieve vaardigheden. Ga je samen met je partner naar een behandelaar, dan zal deze jullie vooral helpen uitzoeken welk stuk van ieder persoonlijk is en welke hobbels echt in de relatie zitten. In relatietherapie wordt speciaal aandacht besteed aan communicatie, aan patronen herkennen en doorbreken en aan conflicthantering. Relatietherapie is praktisch, het resultaat is meteen voelbaar in de sessies en het geeft weer hoop voor de toekomst.

Aandacht voor communicatie

Verschillen tussen mensen worden duidelijk doordat zij communiceren. Communiceren betekent letterlijk: de overdracht van informatie van de een (de zender) naar de ander (de ontvanger) en vice versa. Die overdracht vindt verbaal en non-verbaal plaats. Verbaal wil zeggen: door middel van woorden. Non verbaal: er wordt gebruik gemaakt van gezichtsuitdrukkingen, lichaamshoudingen, de toon waarop iets wordt gezegd. Die overdracht voltrekt zich niet altijd vlekkeloos. Boodschappen komen dan niet bij de ander over zoals ze bedoeld zijn. Je zou kunnen zeggen dat de zender en de ontvanger tijdens de communicatie last hebben van storing op de ‘lijn’. Dat is lastig want communicatie is de draagbalk van elke relatie, van je contact met anderen in de privé- en werksituatie.

Als partners besluiten samen te leven, blijkt vaak dat hun verwachtingen over die nieuwe situatie niet realistisch worden ingeschat. Gevolg van allerlei verschillen tussen de partners kan zijn dat ieder min of meer zijn eigen weg gaat of dat onoverbrugbare conflictsituaties ontstaan. Persoonlijkheidskenmerken, motivatie en verwachtingen zijn zulke verschillen. De ander blijkt minder gemakkelijk te beïnvloeden dan aanvankelijk gedacht. De prettige en minder prettige interactieprocessen tussen twee mensen komen dus niet uit de lucht vallen, ze worden voortgebracht door een combinatie van de gedachten en het gedrag van elk van de partners. Hierdoor blijft een relatie voortdurend in ‘beweging’. In die ‘beweging’ zijn na verloop van tijd bepaalde patronen te herkennen. Zulke patronen kunnen in de relatie een positieve of negatieve sfeer veroorzaken. Overigens gelden deze processen op termijn voor elke relatie (privé en zakelijk).

Procedure

In het eerste gesprek wordt bepaald welk vraagstuk of doel centraal zal komen staan in het traject. Op basis hiervan kan een indicatie gegeven worden van de duur en intensiteit van de begeleiding. Dit dient als uitgangspunt, waarbij in overweging moet worden genomen dat zich altijd nieuwe vraagstukken aan kunnen dienen in de loop van het traject.

De psycholoog werkt vanuit een brede taakopvatting, waarbinnen alle aspecten van uw leven aan bod mogen komen. U geeft zelf aan waaraan u wilt werken, doch de psycholoog neemt ook een eigen verantwoordelijkheid en zal op grond van haar professionaliteit wijzen op belangrijke obstakels of problemen. Zij biedt een actief luisterend oor, waardoor u uw problemen op een rij kunt krijgen, uw doelen weer helder voor ogen hebt. De psycholoog vraagt door om tot de kern te komen en schept helderheid door u te ondersteunen het kluwen van uw ervaringen, gedachten en wensen te ontwarren.
Psychologische testen kunnen handvatten bieden en vandaar ingezet worden in het proces. 

Werkwijze individuele therapie

Voor individuele therapie zijn in de regel 6 tot 10 sessies van anderhalf uur nodig om een bepaalde situatie of probleem te analyseren en uit te werken, het kluwen te ontwarren, opdrachten uit te voeren en de gestelde doelen te bereiken. In veel gevallen ontstaat een contact (van enkele maanden), waarin in eerste instantie wekelijks of twee-wekelijks en later maandelijks gesprekken plaatsvinden. Vaak wordt na afronding van het traject een (half)jaarlijkse afspraak gemaakt om met u te kijken of u nog op het door u gekozen pad bent. Ook tussentijdse afspraken voor klankbordgesprekken zijn mogelijk. 

Werkwijze relatietherapie

Bij relatietherapie is het eerste gesprek, waarin de doelstelling van de begeleiding wordt vastgesteld, meestal een gezamenlijk gesprek. Naast verdere gezamenlijke gesprekken, kunnen ook individuele sessies plaatsvinden. Situaties die problemen opleveren worden besproken en de psycholoog zoekt samen met jullie naar manieren om met de problemen om te gaan. Jullie worden je zo bewust van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed jullie op de ander hebben. In elke sessie krijgen jullie een aantal praktische opdrachten mee voor thuis. Het is dan ook van belang dat jullie beiden gemotiveerd zijn. In de begeleiding zal jullie inzicht worden geboden in communicatieprocessen en –regels. Door dat inzicht en naleven van communicatieregels zijn jullie in staat misverstanden die het gevolg zijn van een gestoorde communicatie te voorkomen. De tijdsduur van het traject is onder meer afhankelijk van de beginsituatie. Gemiddeld zijn er ongeveer 5 sessies van anderhalf à twee uur mee gemoeid. Deze vinden meestal binnen 3 maanden plaats.